هفته قرآن كريم و عترت زمان برگزاري مسابقات قرآن مرحله آموزشگاه 23 آذر تا 27 آذر 93 دبيرستان پسرانه دانشگاه علوم پزشكي شيراز (دوره اول) سال تحصيلي 94 - 93

برچسب ها: اخبار راهنمایی پسرانه, مسابقات قرآن

 

 

رشته قرائت

 
 

مواد مسابقه

پايه تحصيلي

مرحله آموزشگاه

هفتم و هشتم متوسطه

جزء 1 و  30

 
 
 

رشته حفظ ترتيبي

 
 

مواد مسابقه

پايه تحصيلي

مرحله آموزشگاه

هفتم متوسطه

آيه 1 تا 37 سوره مباركه بقره

هشتم متوسطه

آيه 38 تا 69 سوره مباركه بقره

 
 
 

رشته مفاهيم (تفسير)

 
 

 

مواد مسابقه  

پايه تحصيلي

مرحله آموزشگاه

هفتم متوسطه

كتبي

ترجمه و مفاهيم نصف كتاب قرآن درسي

شفاهي

صحت قرائت نصف کتاب درسي

هشتم متوسطه

كتبي

ترجمه و مفاهيم نصف كتاب قرآن درسي

شفاهي

صحت قرائت نصف کتاب درسي

 
 
 

رشته نهج البلاغه

 
 

مواد مسابقه 

پايه تحصيلي

مرحله آموزشگاه

هفتم متوسطه

دو سوم كتاب پندهائي از نهج البلاغه

هشتم متوسطه

دو سوم كتاب معارفي از  نهج البلاغه

 
 

رشته صحيفه سجاديه (ع)

 
 

مواد مسابقه: مرحله اول مسابقه فقط به صورت کتبي برگزار مي شود.     

پايه تحصيلي

مرحله آموزشگاه

هفتم متوسطه

زندگي نامه امام سجاد (ع)

و ترجمه دعاي 15 صحيفه سجاديه

هشتم متوسطه

زندگي نامه امام سجاد (ع)

و ترجمه دعاي 24 صحيفه سجاديه

 
 
 

رشته  مداحي

 
 

در قالب 3 موضوع :

نوحه خواني، روضه خواني، مولودي خواني تا مرحله کشوري ادامه دارد.

 
 

رشته اذان، احکام، انشاء نماز

 
 

مواد مسابقه  

رشته

پايه تحصيلي

مرحله آموزشگاه

اذان

هفتم و هشتم متوسطه

قرائت اذان

+آزمون کتبي از نصف کتاب پنجره اي به زيبايي

+ صحيح خواني نماز 3 رکعتي

احکام

هفتم و هشتم متوسطه

آزمون کتبي از نصف کتاب احکام مربوطه

+ صحيح خواني نماز 3 رکعتي

انشاء نماز

هفتم و هشتم متوسطه

آزمون انشاء نماز

+ صحيح خواني نماز 3 رکعتي