شرح وظایف دبستان دخترانه

 شرح وظايف همكاران دبستان دخترانه

عنوان پست: مدير مدرسه

 شرح وظايف

الف) وظايف آموزشي و پرورشي

- شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي وظايف زير را انجام مي دهد:

- تمامي كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير مدرسه خواهد بود و مدير از نظر حسن اجراي امور پرورشي، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئوليت تام دارد و وظايف او به شرح زير مي باشد.

- تنظيم برنامه هفتگي كلاسها و نظارت بر اجراي آن بر اساس برنامه مصوب هر سال تحصيلي وزارت آموزش و پرورش و ارسال رونوشت آن به اداره آموزش و پرورش متبوع.

- كسب اطلاع دقيق و مستمر از ميزان پيشرفت امور تحصيلي دانش آموزان به همكاري و تبادل نظر با اولياء و دبيران آنان در اين زمينه .

- نظارت در رسيدگي بر حضور و غياب دانش آموزان و ارتباط با اولياء آنها جهت تشخيص علت غيبت آنها.

- نظارت بر فعاليتهاي مشاوره اي و امور مربوط به مشاوره راهنمايي، هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان بر اساس آئين نامه هاي موجود.

- بررسي و شناسايي آن دسته از معلمان و مربيان دبيرستان كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي، كارآموزي و تشويق و ترغيب آنها به شركت در كلاسهاي مذكور.

- نظارت و مراقبت در استفاده از وسايل آزمايشگاهي و كمك آموزشي و ثبت فعاليتهاي انجام شده از سوي معلمان و مربيان مربوطه در دفاتر

- نظارت و مراقبت به انجام امتحانات دانش آموزان و ثبت دقيق و به موقع نمرات و دفاتر و ارسال نتيجه امتحانات بر اساس آئين نامه امتحانات متوسطه.

- نظارت بر صدور گواهينامه هاي موقت و كارنامه هاي دانش آموزان.

- نظارت دقيق بر نحوه كردار و رفتار دانش آموزان در داخل دبيرستان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام به خصوص در مورد حجاب خواهران دانش آموزان.

- تقويت روح وحدت و ارتباط اسلامي از طريق حركت در خط ولايت فقيه در بين دانش آموزان و دبيران و جلوگيري از هر گونه تفرقه و گروه گرايي.

- سعي در شناخت عوامل سوق دهنده دانش آموزان به سوء رفتار و كوشش براي رفع اين عوامل و جايگزيني آنها با رفتار شايسته.

- نظارت بر كيفيت برگزاري مراسم صبحگاهي و انجام نماز جماعت ظهر و عصر.

- نظارت بر فعاليتهاي پرورشي، تشكيل انجمن اسلامي و بسيج دانش آموزي و شوراهاي دانش آموزي و سعي در پر بار كردن آنها.

- سعي در شناخت افراد كم بضاعت و ترتيب كمك به آنها به طور پنهاني در حد امكان و مقدور.

- نظارت برفعاليت كتابخانه و تجهيز نمودن آن در حد امكان

 

 ب) وظايف اداري

- كوشش در جهت استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات و رايانه كردن امور اداري مالي و آموزشي مدرسه.

- ورود به دبيرستان قبل از شروع كار رسمي و خروج از آن بعد از اتمام ساعت كار رسمي.

- نظارت بر ثبت نام دانش آموزان طبق مقررات و ضوابط.

- سعي در تزكيه و الگو سازي خويش براي دانش آموزان بر اساس موازين اسلامي.

- اهتمام در بوجود آمدن محيطي مناسب جهت امور آموزشي و پرورشي ضمن مطالعه و بررسي عملكرد آنها.

- برقراري ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بيشتر و رفع مشكلات

- پاسخگويي به سوالات اولياء دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوط رعايت شئونات اخلاقي

- اقدام لازم در زمينه تشكيل انجمن اولياء و مربيان و كوشش در جلب مشاركت دانش آموزان در انجام امور آموزشي و تشكيل جلسات به طور مرتب بر اساس دستورالعمل هاي صادره از جانب انجمن اولياء و مربيان مركزي.

- اقدام به تشكيل ستاد تربيتي شوراي دبيران و جلسات لازم با كاركنان اداري به منظور هر چه بيشتر فعال نمودن فعاليتهاي آموزشي و پرورشي.

- مطلع نمودن تمامي كاركنان آموزشگاه از مفاد آئين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ساير مقررات مربوط به وظايف.

- دقت و مراقبت در حضور و غياب دبيران و ثبت غيبت ها در دفتر مخصوص.

- همكاري با بازرسان اعزامي و دادن اطلاعات و توضيحات لازم بر اساس بخشنامه هاي موجود.

- داير نگهداشتن دبيرستان در ايام تعطيلات تابستاني طبق مقررات و دستور عمل هاي صادره از سوي وزارت متبوع.

- نظارت مستقيم بر امور مالي و اموال آموزشگاه  به منظور ثبت به موقع و صحيح تمامي اموال دولتي در دفاتر مخصوص و ارسال به موقع گزارشهاي امور مالي و ليستهاي حقوقي به اداره متبوع.

- اقدام به ارزشيابي تمام كاركنان واحد آموزشي در مقطع زماني تعيين شده.

- رسيدگي به گزارش ترك تحصيل دانش آموزان

- انجام امور كارها عنداللزوم.

عنوان پست: معاون پرورشي

شرح وظايف

- توجه مستمر به منويات و رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و اهداف هشت گانه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورشي و سياست هاي فرهنگي نظام و برنامه ريزي براي تحقق آنها.

- تهيه و تدوين برنامه سالانه بخش پرورشي، و تقويم فعاليتهاي پرورشي مدرسه با استفاده از نياز سنجي و مشورت .

- هماهنگي و ارتباط منظم با مسئولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي.

- اهتمام براي اقامه نماز جماعت و اعتلاي فعاليتهاي قراني و تعظيم شعاير ديني و انقلابي.

- دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگي براي ايفاي نقش فعالتر پرورشي آنان در مدرسه و خارج از مدرسه.

-  اجراي شيوه نامه هاي ابلاغي و بخشنامه هاي پرورشي .

- نظارت بر كاركرد مربيان پرورشي بهداشت و همچنين مشاور ، كتابدار و كاركرد فوق برنامه معلمان تربيت بدني و هماهنگي بين آنها.

- جلب مشاركت فعال و ارتباط اثربخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگير آنان در كليه فعاليتهاي پرورشي بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي.

- نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقاي كيفيت آنها و تنظيم گزارش از عملكرد پرورشي.

- اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آْموزان ، ورزش پرورشي و همگاني و نظام استعداد يابي بر اساس بخشنامه هاي مربوطه .

- شناسايي دانش آموزان نخبه علمي، فرهنگي هنري ، ورزشي ، مهارتي و بستر سازي براي بهره گيري و حمايت و پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد.

- برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعدادها و مهارت هاي فردي و اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي.

- همكاري با راه اندازي تشكل هاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت بر فعاليتهاي آنان بر اساس ضوابط و مقررات .

- عضويت و حضور فعال و موثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امور پرورشي

 

عنوان پست: كتابدار

 شرح وظايف

- شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين اسلامي زير نظر مدير دبيرستان و پيش دانشگاهي وظايف مشروحه ذيل را انجام دهد:

- همكاري با مدير و مسئولين واحد متبوع در انجام وظايف مربوطه.

- رايانه اي كردن تمامي امور مربوط به كتابخانه

- دقت و مراقبت لازم به منظور ايجاد محيط مناسب براي مطالعه در سالن كتابخانه.

- تهيه و پيش نويس هاي اداري مربوط به امور كتابخانه و تهيه آمارهاي خواسته شده از طرف مسئولين.

- تهيه و تنظيم فيش براي كتابهاي موجود در كتابخانه به نحوي كه به سهولت در دسترس متقاضيان قرار گيرد.

- تحويل كتب مورد درخواست در قبال اخذ رسيد و درج در دفتر تحويل كتب طبق ضوابط.

- نگاهداري نشريات وارده به كتابخانه و تنظيم فهرست لازم براي آنها.

- شماره گذاري كتابها و تهيه فهرست براي آنها .

- طبقه بندي كتب و نشريات موجود در كتابخانه.

- تنظيم كتب در قفسه ها مطابق سيستم جاري در كتابخانه ها.

- راهنمايي مراجعين نسبت به كتابهايي كه موضوعات مورد درخواست آنها در آن منعكس مي باشد.

- تحويل گرفتن مجدد كتابها و قرار دادن آنها در محل مربوط.

- تهيه فهرست كتب امانتي كه مسترد نگرديده و اقدام لازم به منظور استرداد.

- ثبت كتب تحويلي يا خريداري شده در دفتر كتابخانه با درج تمامي مشخصات و تعيين فيش مربوط و اضافه نمودن به ساير فيش ها در محل ذيربط.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم.

عنوان پست: مشاور تربيتي تحصيلي

شرح وظايف

- خدمت تمام وقت با حداقل 30 ساعت اشتغال در واحد آموزشي ذيربط و حداقل 10 ساعت تدريس دروس مرتبط در هفته.

- تدريس واحدهاي درسي كه بر اساس ضوابط بر عهده مشاور مي باشد از جمله دروس برنامه ريزي تحصيلي ، شغلي و مهارتهاي زندگي.

- تنظيم پرونده مشاوره اي براي دانش آموزان و هنرجويان.

- مطالعه و بررسي وضعيت دانش آموزان و هنرجويان .

- مطالعه و بررسي وضعيت دانش آموزان و هنر آموزان با استفاده از عملكرد تحصيلي و پرونده تحصيلي آنان و ارتباط با ساير عوامل آموزشي و پرورشي واحد

 آموزشي مربوط.

- انجام مصاحبه مشاوره اي با دانش آموزان و هنرآموزان به منظور رشد و ارتقاي مهارتهاي تحصيلي و راهنمايي آنان در انتخاب رشته تحصيلي ، متناسب با شرايط و

 امكانات فردي و محيطي

- ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و اطلاع رساني به دانش آموزان و هنرجويان به منظور طرح ريزي شغلي با استفاده از روشها و ابزارهاي

 مناسب.

- اطلاع رساني به دانش آموزان و هنرجويان و خانواده ها در زمينه منابع و امكانات تحصيلي و شغلي با استفاده از نشريات ، بروشورها و ... .

- مطالعه وضعيت رفتاري دانش آموزان  و هنرجويان  از طريق مشاهده ، ارتباط  با والدين و  ساير عوامل آموزشي  و پرورشي واحد آموزشي  مربوط و  ساير منابع و

 روشها .

- مطالعه پرونده مشاوره اي دانش آموزان و هنرجويان و استفاده از آن در ارائه  خدمات راهنمايي  و مشاوره  و اطلاع رساني در زمينه  استعداد ها و توانمندي هاي

 آنان و برنامه ريزي در زمينه بهداشت روان دانش آموزان.

- مطالعه و پژوهش در زمينه نيازها و مسائل و مشكلات دانش آموزانو هنرجويان .

- برنامه ريزي به منظور تامين و ارتقاء بهداشت روان و پيشگيري و كمك به حل مشكلات رواني ، اجتماعي دانش آموزان و هنرجويان با استفاده از مشاركت كاركنان

 واحد آموزشي، خانواده، دانش آموزان و ساير منابع.

- ارزيابي فضاي رواني ، اجتماعي واحد آموزشي مربوطه و ارائه راهكارهاي علمي و كابردي .

- اجراء و تجزيه و تحليل آزمون هاي روان شناختي و تست ها و پرسش هاي استعداد ، رغبت ، شخصيت و ترسيم نيم رخ و ثبت نتايج آنها در پرونده مشاوره اي.

- برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهي با دانش آموزان و هنر آموزان و آموزش روشهاي مقابله با مشكلات  رفتاري  و ارتباط هاي  بين فردي به منظور سازگاري

 شخصي و اجتماعي و كمك در حل مشكلات آنان.

- شناسايي دانش آموزان و هنرجوياني كه نياز به مشاوره دارند.

- تهيه و ارائه گزارش آمار تنوع و فراواني مشكلاتي رواني اجتماعي دانش آموزان و هنرجويان واحد آموزش به مراجع ذيربط.

- ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به خانواده ها در ارتباط با مسائل و مشكلات دانش آموزان و هنرجويان.

- ارجاع دانش آموزان و هنرجويان به مراكز و مراجع ذيصلاح ، به منظور استفاده از خدمات تخصصي و حمايتي عنداللزوم.

- مراجعه به هسته ها و مراكز مشاوره ذيربط جهت بررسي و استفاده از راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات دانش آموزان و هنرجويان در مواقع لزوم.

- شركت در جلسات  و دوره هاي  آموزشي  و  توجيهي هسته ها، مراكز  مشاروه،  انجمن ها و شوراهاي  واحد آموزشي  ذيربط، جهت ارتقاء و هماهنگ ساختن

 فعاليت مربوط.

- انجام ساير امور مربوط.

عنوان پست: معاون

  شرح وظايف

-   همكاري با رئيس دبيرستان در انجام وظايف مربوط به شغل.

-   همكاري با ديگر معاونين آموزشگاه در انجام وظايف مربوط.

-   ايجاد هماهنگي و تقسيم كار بر اساس شرح وظايف با ديگر معاونين دبيرستان و پيش دانشگاهي با توجه به نظرات رئيس آموزشگاه.

-   ايجاد هماهنگي و تقسيم كار بر اساس شرح وظايف با ديگر معاونين دبيرستان و پيش دانشگاهي با توجه به نظرات رئيس آموزشگاه.

-   سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه.

-   اهتمام در به وجود آوردن محيط كاملاً اسلامي در دبيرستان و نظارت دقيق بر طرز رفتار و اعمال دانش آموزان در محيط دبيرستان بر اساس موازين شرعي و دستور عمل هاي انضباطي مربوط.

-   تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبحگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذهبي و رفع نارسائيها و كمبودهاي احتمالي در اين زمينه.

-   تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از وقايع و اتفاقات جاري در آموزشگاه و ارائه گزارشهاي لازم در اين زمينه با رئيس آموزشگاه.

-   حضور در آموزشگاه قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي به نظافت كلاسها و محيط مدرسه و خروج از آن پس از اتمام ساعت كار.

-   رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبت هاي آنان در دفاتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها.

-   شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع و اجازه رئيس آموزشگاه.

-   اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد.

-   مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان مدرسه و ثبت غيبت ها در دفاتر مخصوص و گزارش آن به رئيس آموزشگاه.

-   شركت در جلسات شوراي دبيران و انجمن اولياء و مربيان و ساير جلسات متشكله در آموزشگاه بر حسب مورد.

-   مراقبت بر انجام امور دفتري و مكاتباتي آموزشگاه.

-   نظارت و همكاري در انجام برنامه هاي پرورشي و فوق برنامه در آموزشگاه.

-   نظارت و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان در دبيرستان پوشش اسلامي مناسب برايدانش آموزان پسر.

-   نظارت بر كار و فعاليتهاي مستخدمين، سرايدار، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي آموزشگاه.

-   انجام كليه امور آموزشگاه در غياب رئيس مدرسه بر اساس اختيارات تفويض شده.

-   تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط.

-   تهيه دفاتر لازم براي امور مالي.

-   تهيه و تنظيم صورت عمليات مربوط.

-   كنترل رفع اختلاف حسابهاي ثبت شده در صورت وجود اختلاف.

-   همكاري با ساير كاركنان در حسن انجام امور مربوطه.

-   تنظيم صورت هزينه ها و درآمدها و گزارش به رئيس مركز.

-   امضاء اسناد وسايل و لوازم خريداري شده.