تماس

 

   نام واحد

   شماره تماس

واحد مرکزي، رياست و معاونت مجتمع:

36259612

واحد حسابداري:

36351078

واحد فناوري اطلاعات:

36363764

واحد مشاوره مجتمع    :

36362884

ابتدايي دخترانه:

36249255

ابتدايي پسرانه:

36351001 – 36252778

راهنمايي دخترانه:

36360605 – 36259610

راهنمايي پسرانه:       

36351002 – 36254830

دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه:

36362073 - 36358547 – 36239183

دبيرستان پسرانه:

36351003 – 36239182

پيش دانشگاهي پسرانه:

36358550 – 36358549

واحد سرويس مدرسه:

36239184

فاکس مجتمع:

36241560

کد پستي مجتمع:

14111 71948

 

ارسال پیام